« septembre 2010 | Accueil | novembre 2010 »

Monikielisen kulttuurin seminaarin kooste * Séminaire sur l'éducation multiculturelle

Suomalaisen naisverkoston Pariisini.com järjestämä monikulttuurisen kasvatuksen seminaari käsitteli monikielisyyden haasteita viime viikon perjantaina Suomi-Instituutissa. Lähes täysi katsomo todisti aiheen kiinnostavan paikallisia suomalaisia kovasti.

3K-alustus Aivotutkija Pia Ory avasi seminaarin kertomalla kaksikielisten pikkulasten tutkimuksesta ; heräsi kysymys kuinka kaksikielisyys määritellään, onko täydellistä kaksikielisyyttä olemassakaan ja kuinka kaksikielisyys ei ole pysyvää vaan kehittyy jatkuvasti ihmisen elämäntilanteitten ja olosuhteitten myötä.

Vauvoilla on jo syntyessään valmiudet kielelliseen kehitykseen, ja jo raskauden aikana ympäristön ja etenkin äidin kielen vivahteet ja äänteet tulevat tutuiksi. Vauvat "näkevät" kielen n 8kk asti ; he pystyvät lukemaan aikuisten ilmeistä mitä kieltä käytetään ja huomaavat puhujan kasvoista kun kieli vaihtuu. Kaksikielisillä lapsilla on havaittu valmiuden säilyvän pidempään, ja he ovat vastaanottavaisempia muutoksille ja sopetumiskykyisempiä kuin samanikäiset yksikieliset.

Kaksikielisyyden todettiin edistävän luovuutta ja joustavuutta ; metalingvististen toimintojen tietoisuus ja sääntöjen nopeampi oppiminen olivat myös positiivisia puolia.

Interaktiivisuus on avainasemassa kielen oppimisessa ; ei riitä että lapsi esim vain katselee televisiota ja kuulee kieltä, vaan vuorovaikutus edesauttaa paljon oppimisprosessissa. Päivittäinen kosketus kieleen ja tilanteet joissa on vain yksi kieli, kuten kielikylvyt ovat erittäin tärkeitä. Ja kannattaa muistaa että lapsi ei opi kieltä vain oppiakseen kieltä ; tarve ja motivaatio ovat välttämättömiä.

Sanavarasto Kaksikielisyys ei vaikuta kielellisyyshäiriöihin, päinvastoin - vaikka puheterapeutit eivät aina sitä tiedostakaan. Kiellinen kehitys ei hidastu useamman kielen myötä, ja vaikka sanavarasto voi aluksi olla suppeampi, kun verrataan molempien kielten sanastoa se on usein vähintäänkin yhtä laaja kuin yksikielisillä. Sanasto voi olla erilainen eri kielillä ; esim isän kanssa voidaan puhua (esim ranskaksi) urheilusta, autoista tai teknisistä jutuista, kun taas äidin kanssa (suomenkielinen) sanavarasto suuntautuu toisenlaisille urille.

Lapset eivät kuitenkaan opi kieliä niin helposti ja yksinkertaisesti kuin luullaan, vaan tarvitsevat myös aikaa kielen sisäistämiseen ja omaksumiseen. Vapaus valita millä kielellä puhuu on tärkeää lapselle, eikä aikuisen tulisi syyllistää lasta vaikka tämä ei puhuisikaan toivottua kieltä.

Pariisin Suomi-koulun puheenjohtaja Päivi Kauppila jatkoi kertomalla sekä suomikoululaisten että omien lastensa kielellisestä kehityksestä. Suomi-koulut toimivat maailmalla kotona opitun suomenkielen ja -kulttuurin oppimisen tukena. Kieli opitaan parhaiten kodeissa kieltä systemaattisesti käyttäen yhdessä elämällä, olemalla ja tekemällä. Lapsen suomenkielisen vanhemman vastuulla on tarjota lapselle suomenkieltä, jotta lapsi pystyy aikanaan tekemään valintoja esim. mikä hänen äidinkielensä on ja minkä kielen hän kokee omimmaksi. Äidinkieli tai -kielet ovat ihmisen identiteetin perusta, ja koulu-, työ- tai muun yhteydenpidonkielen ei pidä antaa ottaa äidinkielen paikkaa ihmisen sydämessä edes kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden nimessä, jollei ihminen nimenomaan koe em. kieltä omaksi kielekseen eli äidinkielekseen.

3K-puhujat Steinerkoulun opettaja Ulla Ådahl-Sundgren puolestaan jakoi lapsen kehityksen 7-vuotisiin kausiin, joissa "hyvä", "tosi" ja "avoin" maailma seuraavat toisiaan. Koskaan ei korosteta tarpeeksi kuinka tunnepohjaista lapsen motivaatio on, ja ettei ilman halua oppia voi pakottaa ketään oppimaan.

Harri Sillanpää ja Mika Tanner kertoivat monikulttuuristen perheittensä kokemuksista sekä kasvattajan että lapsen näkökulmasta ; kuinka jokaisen muuton seurauksena oli rakennettava oma verkosto uudelleen ja uudelleen alusta, haittaamatta sen kummemmin lapsen kehitystä, ja kuinka tasapainoista ja rikasta monikielinen kulttuuri voi parhaimmillaan olla.

Puhujien osiota seuranneessa avoimessa keskustelussa alleviivattiin miten kieli, äidinkieli ja kaksikielisyys ovat erittäin henkilökohtaisia asioita, ja monikielisyyden syyksi laitetaan vieläkin aivan liian usein asioita jotka siihen eivät kuulu. Valitettavasti kaksikielisyyttä ei tueta eikä pidetä luonnollisena asiana, ja on myös havaittavissa psykologisen tiedon väärinkäyttöä ja väärien ajatusten levittämistä.

Oli rakentavaa kuulla yleisön kokemuksia, miten varhaisen ja myöhäisen kaksikielisyyden 3v-rajapyykki ei rajoita oppimista vaan että 10-vuotiaana ja myöhemminkin Ranskaan muuttaneet pystyvät täysin omaksumaan kielen toisena äidinkielenään. Kuultiin myös miten sinnikkäästi vähemmistökielen puhuja saa joskus pitää puoliaan opettajakuntaa ja koulupsykologeja vastaan, ja ylipäätään kokemuksia lasten ja aikuisten monikielisyyden kompastuskivistä ja rikkaasta arjesta.

Itse vertasin kielikorvaa sävelkorvaan ; vieraan korostuksen säilyminen on täysin yksilökohtaista eikä riipu maassa vietettyjen vuosien lukumäärästä tai muistakaan ulkoisista tekijöistä. Monet haluavatkin säilyttää pienen korostuksen ja sen tuoman särmin.

Nykyään on myös havaittavissa maahanmuuttajien keskuudessa uusien teknologioitten vaikutus ; pysyttäydytään tiiviisti omassa kulttuurissa, eikä tarve integroitua uuden maan kulttuuriin ja kieliympäristöön ole välttämättä enää niin palava kuin aiemmin - oma maailma on saatavilla helposti netin ansiosta. Skype, messenger, nettitelkat ja sosiaalinen media ovat etenkin lyhyempiaikaisen oleskelun ansoja ; paikallinen kulttuuri ohitetaan ylläpitämällä yhteyksiä omaan kielialueeseen.

Yhteenvetona kaikki olivat ehdottomasti sitä mieltä, että monikielisyys avartaa maailmankatsomusta ja on kannustettava ja tuettava eri kielten ja kulttuurien tasapainoista omaksumista.

Useamman kielen hallitseminen antaa valmiudet luovempaan ajatteluun ja helpottavat sopeutumista uusiin tilanteisiin ; tieteellisesti ja kokemusperäisesti tämä on jo todistettu meidänkin keskuudessamme ja oli upeaa osallistua seminaariin jossa asiaa käsiteltiin asiantuntijoiden opastuksella.

Lämpimät kiitokset Pariisini.com -tiimille ja kaikille puhujille panoksestanne, ja erityisesti Pia Orylle ja Päivi Kauppilalle avusta tämän blogipostauksen muokkaamisessa ; toivottavasti keskustelu jatkuu kommenttilaatikossa !

Ohessa linkkejä ja lukuvinkkejä täydentämään seminaarin antia :

Suomikoulut.fi : Näin vaalit kielitaitoa ja Yksi kieli, monta kieltä - asiantuntija-artikkeleita
Solki (Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus) : Määritelmä kaksikielisyyteen kasvamisesta

Kotiperuskoulu : ulkomailla asuvien suomalaislasten ja -nuorten oma koulu

Francois Grosjean : Bilingual - Life and Reality

Satunetti - paikka jossa lapset ja lapsenmieliset voivat kuunnella satuja
Ekapeli - oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita

     *     *     *

3K Le réseau de Finlandaises à Paris Pariisini.com a organisé un séminaire sur le thème du multilinguisme et de l'éducation multiculturelle vendredi dernier à l'Institut Finlandais de Paris. Une salle comble témoignait de l'intérêt que portait la communauté finlandaise au sujet, et je tente ci-après de résumer les points les plus intéressants de l'événement.

Chercheur à l'université de Paris Descartes, Pia Ory a ouvert le séminaire avec une introduction au concept de bilinguisme, sa définition et son évolution constante au fil de l'eau, selon la situation de chacun. En effet, il ne s'agit pas d'un état permanent mais le bilinguisme se développe et même la langue maternelle se doit d'être pratiquée pour conserver son statut privilégié.

Il est scientifiquement prouvé que les bébés bilingues sont plus réceptifs aux nouvelles situations et s'adaptent plus facilement aux changements divers. Une souplesse intellectuelle et une façon de penser plus créative comptent également parmi les points positifs du bilinguisme.

Une certaine interactivité est toutefois nécessaire pour développer le langage ; il ne suffit pas de regarder la télé mais il faut un contact quotidien et humain, voire des situations où une seule langue est présente (dans ce cas précis, la langue minoritaire, c-à-d le finnois)  pour permettre un apprentissage réussi. Il faut garder à l'esprit qu'un enfant n'apprend pas une langue pour apprendre une langue ; il lui faut une motivation et un besoin concret pour justifier l'effort.

Vocabulaire Contrairement à ce que peuvent avancer certains, le bilinguisme ne contribue pas aux troubles du langage (dyslexie), bien au contraire. Le vocabulaire d'un bébé bilingue peut être plus restreint au début, mais si l'on additionne les deux vocabulaires leur somme est souvent au moins aussi élevée que celui d'un enfant monolingue. Il se peut toutefois que les mots connus ne soient pas les mêmes dans les deux langues, comme peut l'illustrer l'exemple ci-contre où le papa (en français) et la maman (en finnois) n'utilisent pas les mêmes mots mais complètent un tronc commun.

Les enfants n'apprennent pas aussi facilement et simplement qu'on a tendance à l'imaginer ; ils ont également besoin de temps pour assimiler et pour adopter une langue. La liberté de choisir la langue dans laquelle l'enfant s'exprime est importante ; l'adulte ne doit en aucun cas faire culpabiliser l'enfant pour le choix de la langue choisie - même si ce n'est pas celle espérée.

La directrice de l'Ecole Finlandaise de Paris Päivi Kauppila s'est ensuite exprimée sur l'apprentissage des enfants franco-finlandais mais aussi des trois siens. Les Ecoles finlandaises fonctionnant dans le monde entier ont pour vocation de soutenir la langue finnoise acquise à la maison et pour consolider la culture finlandaise. Il est primordial que le parent finlandais soit dédié à la cause et parle au quotidien et autant que possible le finnois à l'enfant. La langue maternelle est une des pierres fondatrices de l'identité, et il ne faut pas qu'au nom de la globalisation le finnois soit relégué au second plan. La langue maternelle doit garder son statut de langue du coeur, avec tout son côté affectif.

Dans l'intervention d'Ulla Ådahl-Sundgren, professeur d'école Steiner en Finlande, l'évolution de l'enfant était divisée en trois étapes de sept ans : les univers "du bien", "du vrai" et "de l'ouverture" se succédaient, en décrivant les phases auxquelles sont confrontées les enfants. Les enfants apprennent toujours avec une motivation basée sur les sentiments, et il est important de se souvenir que sans motivation un enfant ne pourra jamais être forcé à apprendre quoi que ce soit.

Harri Sillanpää et Mika Tanner ont ensuite partagé leur expérience d'éducation multiculturelle tant du point de vue de parent que d'enfant ; comment il fallait à chaque déménagement construire son réseau à partir de zéro, sans pour autant que cela pose de problèmes particuliers aux enfants. De tout cela ressortait un sentiment d'avoir gagné un équilibre linguistique et une richesse multiculturelle appréciable.

Après les intervenants du panel, une discussion avec des témoignages du public permit d'établir que la langue maternelle et l'équilibre fragile entre plusieurs cultures sont souvent des questions très personnelles, et qu'il peut arriver que le multilinguisme soit accusé de divers maux parfaitement incohérents. Malheureusement le bilinguisme n'est pas soutenu et rarement reconnu comme un état naturel de choses. Il arrive même que les professionnels insistent pour que les parents arrêtent de parler leur langue à l'enfant afin de permettre une soit disant meilleure intégration dans la société - à tort.

Il fut établi qu'il est possible d'apprendre le français parfaitement en tant que deuxième langue maternelle même à l'âge de dix ans voire plus tard, et que les parents continuent à défendre leur droit de parler leur langue maternelle, leur langue de coeur à leurs enfants - parfois contre l'avis des enseignants - et en général des expériences face à une langue majoritaire envahissante et omniprésente. Moi-même je comparais l'oreille linguistique à l'oreille musicale ; l'accent ne dépend pas du nombre d'années passées dans un pays mais plutôt de la capacité d'un individu d'assimiler des sonorités et des idiomes étrangers. Certains revendiquent même de vouloir garder leur accent, avec sa petite touche d'originalité.

Les nouvelles technologies impactent également l'intégration des immigrés ; le besoin de s'adapter au pays d'accueil se fait moins ressentir quand il est possible de garder le contact au quotidien avec sa propre culture. Surtout pour les séjours de courte durée, la tentation est grande de ne pas s'investir dans un apprentissage de langue fastidieux mais de s'évader dans le monde virtuel et de rester en contact avec son monde via Skype, messenger, les télés en ligne et les réseaux sociaux.

En conclusion, tout le monde s'accordait pour dire que le multilinguisme est un cadeau merveilleux dont il serait dommage de se priver, et qu'il faut par tous les moyens le soutenir afin d'obtenir ce savant mélange qui donne tant de richesse à une existence multiculturelle.

Un grand merci au réseau Pariisini.com pour l'organisation de ce séminaire, aux spécialistes pour avoir partagé leur savoir et tout particulièrement à mes amies Pia et Päivi d'avoir aidé à structurer ce bref compte-rendu - en espérant que les échanges se poursuivront dans les commentaires de ce blog !


Pariisin moskeijassa minttuteellä * Thé à la menthe à la Mosquée de Paris

Viimeisenä keskiviikkona ennen lomaa, suomikoululaisten äidit nauttivat seesteisestä syysauringosta kasvitieteellisessä puutarhassa ja piipahtivat nauttimaan minttuteet Pariisin moskeijalla. Teehuoneen pieni putiikki sisustusesineineen ja leivonnaistiski saivat ajatukset kiitämään toiselle mantereelle...

Moskeija

Pendant que les enfants étaient à l'Ecole Finlandaise de Paris, leurs mamans ont profité du soleil le dernier mercredi avant les vacances pour une escapade dans le Jardin des Plantes et pour boire un thé à la menthe à la Mosquée de Paris. Avec l'ambiance de la petite boutiques aux objets déco et des pâtisseries nos pensées se sont envolées vers d'horizons lointains...


The Pixies : ilmainen EP ladattavana * Téléchargements gratuits des Pixies

Pixies-doolittle Sosiaaliseen mediaan ja nettiin erikoistuneen Mashable-saitin kautta huomasin että suursuosikkini The Pixies juhlivat Doolittle-albuminsa 20-vuotissynttäreitä ja tarjoavat sen kunniaksi ilmaisen EP:n nettisivuillaan www.pixiesmusic.com.

Antamalla spostiosoitteensa voi ladata ilmaiseksi neljä bändin live-biisiä. Koekuuntelin ne ; kannattaa.

     *     *     *

Grâce au site Mashable spécialisé en internet et médias sociaux, j'ai appris que l'un de mes groupes préférés The Pixies offrent des morceaux gratuits à télécharger !

Pour fêter les vingt ans de leur album Doolittle, quatre fichiers mp3 de versions live sont proposés en échange d'une adresse mail qu'on laisse sur leur site www.pixiesmusic.com.

J'ai testé pour vous, ça marche et ça vaut le détour !


Pariisin blogimiittirapo * Rdv de bloggeuses finlandaises à Paris

Ranskan suomalaisbloggaajien sisäpiiri tapasi viikonloppuna kauan odotetussa Pariisin Suuressa Blogimiitissä. Osa ennestään ja livenäkin tavattuja, muutama tuoreempi blogituttavuus sekä upouusia pariisilaisia ; kaikkia meitä yhdisti iloinen avoimuus ja halu kommunikoida naamasta naamaan blogisiskojen kanssa - suomeksi.

Bon-marche Vieux-colombier1 Vieux-colombier2

Mielenosoituksia ja lakkoja uhmaten alkujoukot lounastivat jo aiemmin testatussa Le Coude Fou -viinibaarissa idyllisen Le Marais -korttelin sydämessä. Alkuperäinen Canal Saint Martin -lounassuunnitelma kaatui kahden mielenosoituskulkueen lähtöön sen vierestä République-aukiolta eikä yksi iltapäivä olisi mitenkään riittänyt koluamaan listaamiani Pariisin Top 10 -kohteita.

Tapaaminen jatkui Le Bon Marché -tavaratalossa, mutta shoppailuakin kiinnostavampaa oli puhua toistemme kanssa emmekä edes noteeranneet trendikkäitä saapikkaita ja muita ihastuksia notkuvia hyllyjä !

Siirryimme ulkoilmaan ostoskaduille jatkamaan juttua kävellen - ja minä fillariani taluttaen mikä selittänee vähäisen kuvasadon. Tuntui kuin olisimme vanhoja tuttuja, kerrottavaa riitti ja huomaamatta matka taittui Pont des Arts -sillan yli toiselle puolelle jokea.

Pont-des-arts Estelles-cafe Blogimimmit

Illalliskohteemme oli iki-ihana Estelle's Café, jossa uudempien pariisintulokkaiden ihmeeksi tilasimme karjalanpiirakoita, lihapullia, lohilautasia ja kaalilaatikkoa. Näinkin voi käydä ulkkareitten tapaamisessa vaikka Pariisissa ollaankin, ja punaviinin siivittämänä vilkas keskustelu kulki joulukinkuista kaupungin kummalisuuksiin, kulttuurikömmähdyksistä kieltenopiskeluun.

Kiitos vielä rimastuttavasta seurasta ja upeasta päivästä blogimimmit MaaMaa, Bubuina, Fifi, Susu, EllaBella, Mikri, Linda ja tietenkin blogimiitin taustavoima Stazzy. Olitte ihania !

     *     *     *

Bloggeuses-maamaa Que se passe-t-il quand des bloggeuses finlandaises se donnent rendez-vous dans Paris un samedi de manifs et de grèves ?

Un rendez-vous joyeux où la blogitude l'emporte sur l'inconnu, on a l'impression de retrouver des amies d'enfance avec tellement de choses à se raconter qu'on en oublie de regarder les plus belles vitrines parisiennes !

Pour couronner la journée, nous avons dîné à mon restaurant finlandais préféré Estelle's Café, rue Léon Frot : une déco délicieuse, un accueil chaleureux par la charmante Estella et des plats finlandais pour contrer le mal du pays avec des pirogues de Carélie, des boulettes particulièrement savoureuses, un gratin de choux à l'ancienne - ou un risotto aux cèpes, un kebé libanais ou des lasagnes végétariennes.


Verkkoyhteisöjen kartta * Carte des communautés en ligne

Une carte du monde des communautés en ligne publiée par xkcd rappelle étrangement l'univers de Tolkien... Ce n'est probablement pas un hasard, tellement la nébuleuse 2.0 semble encore énigmatique au commun des mortels.

Chaque pays illustre par sa taille l'activité enregistrée sur le service en question, au printemps et en été 2010. Facebook étant un vrai empire, on est surpris de voir certains jeux si imposants sur la carte ; tout comme les forums qui restent encore très présents.

Et une fois de plus, une évidence saute aux yeux, comme le dit si bien Fred Cavazza - les blogs ne sont pas morts, bien au contraire !

[source : le Blog du Modérateur]

Online_communities_xkcd

Verkkoyhteisöjen maailmankartta xkcd-sivuilla muistuttaa kummallisesti Tolkienin kirjojen karttoja. Kyseessä ei varmaankaan ole yhteensattuma ; niin satumaisen salaperäisiltä virtuaalimaailmat vaikuttavatkin valtaväestön silmissä.

Jokaisen palvelun koko kuvaa tapahtumien ja toiminnan määrää ko sivustoilla keväällä ja kesällä 2010 ; Facebook loistaa valta-asemallaan, mutta suurena yllätyksenä myös monet pelit saavat jalansijaa kartalla - ja foorumit ja keskustelupalstat pysyvät vankkumattomina.

Ja kerta toisensa jälkeen tulee todettua etteivät blogit ja blogistan todellakaan ole kuolleet ; ne kehittyvät uuteen suuntaan ja blogijutut herättävät keskustelua muissa palveluissa mm linkkien, kommenttien ja suositusten muodossa.


Kolmannen kulttuurin kasvatit -seminaari * Séminaire éducation multiculturelle

3K Suomalaisnaisten foorumi Pariisini.com järjestää perjantaina 22.10.2010 KOLMANNEN KULTTUURIN KASVATIT -seminaarin, jossa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja koulutuksesta, kasvatuksesta ja monikielisyydestä kansainvälisessä ympäristössä.

Lisäksi seminaarissa kuullaan ja keskustellaan monikulttuurisuuden merkityksestä lasten ja nuorten koulutukseen, kehitykseen, oppimiseen ja persoonallisuuteen.

Illan alustajana Paris Descartes -yliopiston tutkija, filosofian tohtori Pia Ory. Tuija Wallgrenin vetämässä asiantuntijapaneelissa ovat keskustelemassa Pariisin Suomi-koulun puheenjohtaja Päivi Kauppila, Ulla Ådahl-Sundgren, Harri Sillanpää ja Mika Tanner.

Seminaari järjestetään Suomi-Instituutissa perjantaina 22.10.2010 klo 19-21. Hinta 7€ / henkilö ; sisäänpääsy kattaa tarjoilun ja tarjolla on pienestä lisämaksusta lastenhoitomahdollisuus. Vielä paikkoja vapaana ! Ilmoittautumiset 15.10. mennessä ; lisätietoja Pariisini.com 3K-seminaarin tapahtumasivulla.

EDIT : lukekaa myös koosteeni 3K-seminaarista !

     *     *     *

Un réseau féminin finlandais organise un séminaire sur l'éducation multiculturelle et multilingue à l'Institut Finlandais de Paris le vendredi 22 octobre 2010. Un panel d'experts composé de chercheurs, d'enseignants ainsi que de parents et d'enfants de familles multiculturelles se déroulera en finnois, bien évidemment...

Je participerai à l'événement si les sujets abordés vous intéressent ; à vos commentaires.

EDIT : lire également mon compte-rendu du séminaire sur le multilinguisme !


Top 10 Pariisi * Les dix choses à faire dans Paris

Kymmenen on päivän kultainen luku, ja halusin tarjota teille kympin kohteet kaupungistani sen kunniaksi, alkuperäisen Skimbaco Travel -blogin Top 10 Things to do in Paris -postaukseni inspiroimana.

1 velib1. Vuokraa Vélib-kaupunkipyörä

Kokeaksesi kaupungin ainutlaatuisella tavalla kannattaa ehdottomasti vuokrata trendikkään harmaaruskea kaupunkipyörä Vélib. Kypärä ei ole pakollinen mutta suosittelen sitä, ja vaikka paikalliset eivät mpista pidä tai edes juuri pysähdy punaisiin valoihin, paras olla sopeutumatta NOIN paljoa paikalliseen katukuvaan. Ohessa n 18km Google maps -reitti jonka ajamiseen menee ilman pysähdyksiä suunnilleen tunti ja vartti.

2 bon-marche-wikipedia 2. Le Bon Marché -tavaratalo

Le Bon Marché on maailman vanhin tavaratalo ja inspiroi mm Emile Zolan romaanin Naisten aarreaitta. Äskeittäin remontoitu vasemman rannan helmi on näkemisen arvoinen ei pelkästään shoppailun merkeissä mutta myös arkitehtuurinsa puolesta.

3 jardin-luxembourg-wikipedia 3. Luxembourgin puisto

Edelfeltinkin ikuistama puisto Senaatin takana on kaupungin upeimpia kohteita. Kahlaile syksyn lehdissä ihailemassa patsaita ja suihkulähteitä, nappaa tuoli ja seuraa tyylikkäitä kävelijöitä kirjan ja aurinkolasien takaa.

4 butte-aux-cailles 4. La Butte aux Cailles

Yksi vähemmän tunnetuista Pariisin kukkuloista on Butte aux Cailles eli viiriäisten kukkula, jonka pienet tunnelmalliset kadut ovat täynnä baareja ja ravintoloita. Seinämaalaukset ja opiskelijaelämä kukoistavat kaukana tavanomaisista vierailukohteista. Omat suosikkikatuni ovat Rue des Cinq Diamants ja rue de l’Espérance.

5 quartier-chinois 5. Kiinalaiskortteli

Melkein naapurissa on Pariisin kiinalaiskortteli Quartier chinois eksootisine jättimarketteineen Paris Store ja Tang Frères. Värien kirjo ja aidot aasialaisravintolat tarjoavat jotain kaikille aisteille. Osta vietnamilainen patonkiin tehty voileipä häränlihalla ja korianterilla, tai istu terassille juomaan Tiger-olutta ja nauttimaan bo-bun nuudelisalaattia. Rohkeimmat uskaltautuvat markettien vihanneshyllyille ja keittiötarvikeosastolle uskomattomia valikoimia ihmettelemään, ja paperikoristeet sekä muut sisustusjutut ovat oivallisia tuliaisia.

6 bercy-village 6. Bercy Village

Kaupungin vasemman rannan jälkeen on aika ylittää Seine-joki ja siirtyä entisten viinivarastojen paikalle rakennetulle shoppailualueelle jonka kuuluisin katu on tunnetun Bordeaux-viinin mukaan nimetty Cour Saint Emilion. Alueella on monia ravintoloita ja kävelykatujen terasseilla voi nauttia ulkoilmasta ilman liikenteen meteliä.

7 viaduc-arts-wikipedia 7. Viaduc des Arts

Toissavuosisadalla rakennetun rautatiesillan päälle on luotu ns vihreä kävelyreitti penkkeineen ja upeine istutuksineen joita pitkin voi kävellä katutason yläpuolella, ja sillan tiiliperustuksissa on etenkin käsityöläis- ja sisustuskauppoja.

8 passage-princes 8. Katetut kauppakäytävät

Myös toissavuosisadalla suositut katetut kauppakäytävät ovat säilyttäneet menneen maailman viehätyksen. Niitä pitkin voi kävellä kilometrikaupalla, hengittäen muinaista tunnelmaa ja siemaillen teetä lasikattojen suojassa. Ohessa muutamat kauppakäytävien kävelyreitit valmiiksi kartoitettuina.

9 canal-st-martin 9. Canal Saint Martin

Ikuisten Seinen jokilaivojen sijaan voit lähteä risteilylle kaupungin kanavia pitkin tai tutustua kanavan laitakatujen kahviloihin ja putiikkeihin. Trendikkäät liikkeet ovat vallanneet entisen mattokauppiaitten paratiisin, ja sunnuntaisin rantakadut on suljettu autoilta ja varattu kevyelle liikenteelle. Jos hyvin sattuu, kohdalle voi osua myös live-musiikkia tai kirppari.

10 sacre-coeur 10. Montmartre

Ja viimeiseksi huima näköala kaupunkiin Amelie-leffan jalanjäljiltä. Kierrä kaukaa Place du Tertre -aukion turistiloukut ja kolua Sacré Coeur -kirkon takavasemmalla piileviä katuja, esim avenue Junot jossa ovat komeimmat talot. Lokakuussa kukkulan viinitarhalla on peräti viininkeruujuhlat.

     *     *     *

Le dix étant le chiffre de jour, je tenais à partager mes dix choses préférées dans Paris - comme dans l'article blog original paru en anglais Top 10 Things to do in Paris.

Pour vivre la ville sous un jour différent, rien de tel que d'enfourcher un vélib. Très peu de cyclistes portent un casque ni même s'arrêtent aux feux rouges, mais il est conseillé de rester très prudent - surtout quand on partage la voie avec les bus. Ci-joint un trajet d'environ 18km qui prendra à vélo une heure et quart, sans compter les arrêts.

2 bon-marche-wikipedia 3 jardin-luxembourg-wikipedia 4 butte-aux-cailles

Le Bon Marché encore tout récemment refait est le plus vieux grand magasin au monde. Outre les emplettes furieusement chic, à ne pas rater pour son architecture magnifique.

Continuer dans le tout proche Jardin du Luxembourg, et se poser sur une chaise avec un bouquin et observer les passants derrière ses lunettes noires.

La Butte aux Cailles offre des rues pittoresques avec des restaurants et bars à ne plus en finir. Flâner dans les rues avec les étudiants, admirer les graffitis et opter pour une des terrasses de la Rue des Cinq Diamants ou de la rue de l’Espérance.

5 quartier-chinois 6 bercy-village 7 viaduc-arts-wikipedia

Le quartier chinois avec ses supermarchés Paris Store et Tang Frères propulse le visiteur sur un autre continent. Essayer un sandwich vietnamien au boeuf et à la coriandre, ou s'asseoir sur une terrase pour siroter une bière Tiger avec un bô-bun. Les plus aventureux iront admirer le rayon de légumes et des accessoires de cuisine ou de déco.

On traverse la Seine pour une balade au coeur de Bercy Village, constuit à la place des anciens entrepots de vins. Les rues piétonnes offrent un cadre agréable pour faire du shopping ou pour manger en terrasse.

Et un peu plus haut, en longeant le Viaduc des Arts on a le choix entre la Coulée Verte dans les hauteurs ou les boutiques de déco et d'artisanat sur l'avenue Daumesnil.

8 passage-princes 9 canal-st-martin10 sacre-coeur

Les passages couverts ont conservé un charme suranné, et il existe même des plans pour les emprunter les passages couverts parisiens en les enchaînant les uns après les autres. (Dans la photo, le Passage des Princes.)

Le Canal Saint Martin permet de faire une croisière plus originale, ou de longer les berges du canal en découvrant les cafés et les boutiques ayant envahi le quartier anciennement connu pour ses marchands de tapis. Le dimanche les quais sont fermés aux voitures et avec un peu de chance on peut tomber sur une brocante ou un spectacle de rue.

Et pour terminer avec une vue imparable sur la ville dans les pas d'Amélie Poulain, grimper sur la butte Montmartre et se perdre dans les petites rues loin de la cohue touristique de la  Place du Tertre. En octobre il y a même la fête des vendanges de Montmartre, et admirer les immeubles de l'avenue Junot fait toujours rêver...